Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

Wat wij in geloven

De Bijbel

 Wij geloven dat de Bijbel volledig door God geïnspireerd is, dat hij volkomen betrouwbaar is en onze gids is voor geloof en leven.

 2 Timotheüs 3:16;  2 Petrus 1:20-21;  Spreuken 30:5;  Romeinen 16:25-26

 

 God

 Wij geloven dat God de liefhebbende Schepper is van alles wat bestaat, zowel zichtbaar als ongezien.  God is eeuwig en volkomen goed, weet alle dingen, heeft alle macht en majesteit.  God bestaat eeuwig als de Drie-eenheid, in drie personen, maar toch één God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1 Johannes 5:7;  Genesis 1:26;  Mattheüs 3:16-17, 28:19;  Lukas 1:35;  Jesaja 9:6;  Hebreeën 3:7-11

 

 Jezus

 Wij geloven dat God zich door Jezus Christus in menselijke vorm heeft uitgedrukt.  Jezus werd geboren uit de maagd Maria en leefde een zondeloos leven.  Wij geloven dat Hij gekruisigd is voor de zonden van ons allemaal, is opgestaan ​​uit de dood en is opgevaren naar de hemel.

 Johannes 1:1,14, 20:28;  1 Timotheüs 3:16;  Jesaja 9:6;  Filippenzen 2:5-6;  1 Timotheüs 2:5

 

 heilige Geest

 Wij geloven dat de Heilige Geest, door God gezonden om te leven in allen die in Jezus geloven, ons onderwijst, troost en kracht geeft, door elke volgeling van Jezus verschillende gaven te geven om in de kerk te dienen en anderen in de wereld te dienen.  Wij geloven dat het door de Heilige Geest is dat we veranderen en een heilig leven en een Jezus-achtig karakter ontwikkelen.

 Lukas 12:12;  Handelingen 5:2;  Romeinen 5:5;  2 Timotheüs 1:14, Kolossenzen 1:9

 

 Redding

 Wij geloven dat alle mensen met waardigheid en grote waarde zijn geschapen naar het beeld van God.  Dat mensen geschapen zijn om in een bloeiende relatie met God te leven.  Door onze zonde (niet leven volgens Gods morele maatstaven) verbreken we echter onze beoogde relatie met God en ervaren we de trieste gevolgen van die verbroken relatie, zowel geestelijk als sociaal.  Echter, vanwege Gods liefde voor ons, stuurde Hij zijn Zoon, Jezus, om ons te redden van die gevolgen en om onze gebroken relatie met God te herstellen, door Jezus’ dood aan het kruis, een perfecte daad van verlossing voor ieder van ons.  We ontvangen het gratis geschenk van vergeving en worden geestelijk herboren door ons te bekeren (onze geest en ons hart te veranderen) van onze zonde en alleen in Jezus te geloven.

 Efeziërs 2:8-9;  Galaten 2:16, 3:8;  Titus 3:5;  Romeinen 10:9-10;  Handelingen 16:31;  Hebreeën 9:22

 

De kerk

 Wij geloven dat de kerk bestaat uit elke persoon, waar ook ter wereld, die in Jezus gelooft.  De kerk zelf bestaat uit mensen die door Gods Geest worden bekrachtigd om deel uit te maken van de missie van Jezus hier op aarde.  De kerk is één wereldwijde gemeenschap, maar heeft kleinere, lokale uitingen, zoals Capital Christian Center.  Elke lokale kerkuiting heeft een unieke persoonlijkheid en we zien schoonheid in die diversiteit.  Wij geloven dat de Kerk niet voor zichzelf bestaat, maar bestaat als een gemeenschap van aanbidders die hier zijn om anderen te dienen, terwijl we de liefde en hoop van Jezus naar de wereld om ons heen brengen.

 Efeziërs 1:22, 2:19-22;  Hebreeën 12:23;  Johannes 17:11, 20-23

 

 Heiliging

 Heiliging is het voortdurende proces van overgave aan Gods Woord en Zijn Geest om de ontwikkeling van het karakter van Christus in ons te voltooien.  Het is door de huidige bediening van de Heilige Geest en het Woord van God dat de christen in staat wordt gesteld een godvruchtig leven te leiden.

 1 Thessalonicenzen 4:3, 5:23;  2 Korintiërs 3:18, 6:14-18, 2 Tessalonicenzen 2:1-3, Romeinen 8:29, 12:1-2, Hebreeën 2:11

 

  eindtijd

 We geloven dat er een letterlijke hemel en hel zijn en dat Jezus op een dag zal terugkeren, hoewel we de onderwerpen van het hiernamaals en de eindtijd benaderen met groot mysterie en verwondering.

 Openbaring 21;  1 Thessalonicenzen 4:13-18;  Mattheüs 25:31-46

 

Sacramenten

 Waterdoop: Na het geloof in de Heer Jezus Christus wordt de nieuwe bekeerling door het Woord van God bevolen om in water te worden gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

 Mattheüs 28:19;  Handelingen 2:38;  Marcus 16:16;  Handelingen 8:12, 36-38;  10:47-48

 

 Communie/Het Avondmaal: Een unieke tijd van communie in de aanwezigheid van God wanneer de elementen brood en druivensap (het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus Christus) worden genomen ter nagedachtenis aan het offer van Jezus aan het kruis.

 Mattheüs 26:26-29;  1 Korintiërs 10:16, 11:23-25

 

 Genezing van de zieken

 Genezing van zieken wordt geïllustreerd in het leven en de bediening van Jezus en is opgenomen in de opdracht van Jezus aan zijn discipelen.  Het wordt gegeven als een teken, dat is om gelovigen te volgen.  Het is ook een onderdeel van Jezus’ werk aan het kruis en een van de gaven van de Geest.

 Psalm 103:2-3;  Jesaja 53:5;  Mattheüs 8:16-17;  Marcus 16:17-18;  Handelingen 8:6-7;  Jakobus 5:14-16;  1 Korintiërs 12:9, 28;  Romeinen 11:29

 

 opstanding

 Jezus Christus werd drie dagen na zijn dood aan het kruis fysiek opgewekt uit de dood in een verheerlijkt lichaam.  Bovendien zullen zowel de geredden als de verlorenen worden opgewekt;  degenen die worden gered tot de opstanding van het leven en degenen die verloren gaan tot de opstanding van de eeuwige verdoemenis.

 Lukas 24:16, 36, 39;  Johannes 2:19-21, 20:26-28, 21:4;  Handelingen 24:15;  1 Korintiërs 15:42, 44;  Filippenzen 1:21-23, 3:21

 

 Hemel

 De hemel is de eeuwige verblijfplaats voor alle gelovigen in het evangelie van Jezus Christus.

 Mattheüs 5:3, 12, 20, 6:20, 19:21, 25:34;  Johannes 17:24;  2 Korintiërs 5:1;  Hebreeën 11:16;  1 Petrus 1:4

 

 Hel

 Na één leven op aarde te hebben geleefd, zullen de ongelovigen door God worden geoordeeld en naar de hel worden gestuurd waar ze eeuwig zullen worden gekweld met de duivel en de gevallen engelen.

 Mattheüs 25:41;  Marcus 9:43-48;  Hebreeën 9:27;  Openbaring 14:9-11, 20:12-15, 21:8

 

 Tweede komst

 Jezus Christus zal voor de tweede keer fysiek en zichtbaar naar de aarde terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen.  Dit zal gebeuren op een datum die niet door de Schrift wordt bekendgemaakt.

 Mattheüs 24:30, 26:63-64;  Handelingen 1:9-11;  1 Thessalonicenzen 4:15-17;  2 Thessalonicenzen 1:7-8;  Openbaring 1:7

 

 

և Սուրբ Հոգու պարգևներից մեկը։

Սաղմ. 103․2-3, Ես. 53․5, Մատթ. 8․16-17, Մարկ. 16․17-18, Գործք 8․6-7, Հակ. 5․14-16, Ա Կորնթ. 12․9,28, Հռոմ. 11․29

 

Հարություն

Հիսուս Քրիստոսը փառավորված մարմնով ֆիզիկապես հարություն առավ մեռելներից խաչի վրա մահանալուց երեք օր հետո։ Ի հավելումն, թե՛ փրկվածները, թե՛ կորսվածները, երկուսն էլ հարություն կառնեն․ փրկվածները՝ կյանքի հարության համար, իսկ կորսվածները՝ հավիտենական դատապարտության հարության։

Ղուկաս 24․16,36,39, Հովհաննես 2․19-21, 20․26-28, 21․4, Գործք 24․15, Ա Կորնթացիս 15․42,44, Փիլիպպեցիս 1․21-23, 3․21

 

Երկինք

Երկինքը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին հավատացողների հավիտենական բնակավայրն է։

Մատթեոս 5․3,12,20, 6․20, 19․21, 25․34, Հովհաննես 17․24, Բ Կորնթացիս 5․1, Եբրայեցիս 11․16, Ա Պետրոս 1․4

 

Դժոխք

Երկրի վրա մեկ կյանք ապրելուց հետո անհավատները կդատվեն Աստծո կողմից ու կուղարկվեն դժոխք, որտեղ նրանք հավիտենապես կտանջվեն սատանայի և անկյալ հրեշտակների հետ։

Մատթեոս 25.41, Մարկոս 9.43-48, Եբրայեցիս 9.27, Հայտնություն 14․9-11, 20․12-15, 21․8

 

Երկրորդ գալուստ

Հիսուս Քրիստոսը ֆիզիկապես և տեսանելի կերպով երկրորդ անգամ գալու է երկիր՝ հաստատելու Իր Թագավորությունը։ Դա տեղի կունենա այնպիսի ժամանակ, որի մասին Սուրբ Գիրքը ոչ մի հստակ բան չի ասում։

Մատթեոս 24․30, 26․63-64, Գործք 1․9-11, Ա Թեսաղոնիկեցիս 4․15-17, Բ Թեսաղոնիկեցիս 1․7-8, Հայտնություն 1․7