Psalm 122:1
Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden:
"Laten we naar het huis van de Heer gaan."

ANBI

ANBI STATUS 

Pinkstergemeente Huis van God staat geregistreerd als ANBI. Daarom zijn giften aftrekbaar van de belasting. 

Algemeen 

Adres: Acacialaan 12A 3941 JR Doorn 
IBAN-rekeningnummer: NL97RABO0106496840 t.n.v. Pinkstergemeente Huis van God 
Kvk inschrijving: 30254864
RSIN-nummer: 820460175 
Btw-nummer: niet van toepassing 
Fiscaal nummer: niet van toepassing. 

Bestuurssamenstelling en functie 

Het bestuur 

Voorganger: T. Hairapetian 
Assistente: K. Grigoryan 
Penningmeester: H. Khachibabian 

Beloningsbeleid 

Er wordt alleen reiskosten die langer dan 5 km zijn vergoed. 
Bijvoorbeeld gastpredikanten van Schiphol ophalen of naar toe brengen, bezoek naar zieke leden van gemeente. 

Beleidsplan 2021-2022 Pinkstergemeente Huis van God 

 1. Doelstelling

 • Het delen van Gods liefde, zoals getoond door Jezus Christus, met de armen overal ter wereld, zodat zij een menswaardig leven hebben in sociaal, geestelijk en economisch opzicht. Het streven naar rechtvaardig belonen van degenen die deze producten vervaardigen. Het verspreiden van Word van God 
 1. Middelen

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 • Het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden met betrekking tot hun projectactiviteiten 
 • Het bevorderen van werkgelegenheid door het opzetten en ondersteunen van zelfstandige kleinschalige werkprojecten, zoals huisindustrieën en coöperaties 
 • Het bevorderen van de sociale leefomgeving door het financieren van kleinschalige sociale projecten, zoals medische voorzieningen en onderwijs 
 • Het bevorderen van bewustwording onder de mensen in het Westen van de noodzaak van een eerlijker verdeling van de welvaart 
 • Zodanige activiteiten als de Pinkstergemeente dienstig acht ter betrekking van haar doel. 
 • Noodhulp en bijbelverspreiding aan vluchtelingen in Ukraine en andere landen. 
 • In 2020 zal Pinkstergemeente Huis van God vooral in Ukraine en Armenië actief zijn. 
 1. Bestuur en financiële zaken

Wijze van verwerving van fondsen 

De fondsen benodigd voor het laten functioneren van Pinkstergemeente Huis van God komen in 2020-2021 van diverse bronnen: 

 • gelden van een vriendenkring in het land. 
 • gelden van vermogensfondsen en stichtingen 
 • gelden van tienden en giften van Pinksteregemeente Huis van God 

Wijze van beheer en besteding van de fondsen 

Beheer 

 • De financiële situatie van Pinksteregemeente Huis van God wordt driemaandelijks gecontroleerd op de bestuursvergadering aan de hand van de verlies en winst rekening en de prognose voor de komende tijd. 
  De boeken worden jaarlijks gecontroleerd en wordt er een financieel jaarverslag gemaakt. 

Besteding 

De wijze van besteding van de gelden ten behoeve van de doelstelling zal in 2022 worden gedaan door een hiervoor aangestelde commissie waarin Voorganger Dhr. T.W. Hairapetian, Dhr. H. Khachibabian en Mvr. K Grigorian als bestuursleden van de Pinkstergemeente Huis van God zitting hebben. 

  

 

 

 

 

Jaarrekeningen: